Retourneren

De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ALBEPRO, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Met uitzondering van gebruikte goederen (marge producten), demo producten, NOS "new old stock" producten, halfgeleider materialen, electronische componenten zoals IC's, weerstanden, condensatoren, transistors, LED's, potentiometers, elementen en naalden, mechanische en elektronische onderdelen van Technics deze worden na aankoop niet retour genomen.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ALBEPRO heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering melding te maken bij ALBEPRO. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend! Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ALBEPRO na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag minus de door ALBEPRO berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Alleen onbeschadigde producten in ongeopende, onbeschadigde verpakking worden geaccepteerd. Stuur je bestelling voldoende gefrankeerd o.v.v. je naam, bestelnummer en de vermelding ‘retour’ naar:

ALBEPRO
Marshallstraat 18 G
5705 CN HELMOND
NETHERLANDS

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

Onverminderd de rechten van ALBEPRO op basis van de wet is ALBEPRO gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ALBEPRO omstandigheden ter kennis komen die ALBEPRO goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ALBEPRO bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ALBEPRO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ALBEPRO bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Op alle producten geldt: tussentijdse prijswijzigingen, typefouten en drukfouten voorbehouden.