Terms and conditions by Albepro.nl


Versie geldig vanaf 1 november 2013
Op alle offertes, overeenkomsten en prijsafspraken die u met ALBEPRO aangaat, zijn de algemene voorwaarden van ALBEPRO van toepassing. 

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ' ALBEPRO' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:  Albepro.nl

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ALBEPRO voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ALBEPRO voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ALBEPRO erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ALBEPRO.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden ALBEPRO eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ALBEPRO of een door ALBEPRO verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ALBEPRO en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van ALBEPRO gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 ALBEPRO kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 ALBEPRO garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze nadat het verschuldigde factuurbedrag op de rekening van ALBEPRO is bijgeschreven, binnen 3 werkdagen verzonden met in achtneming van de levertijd van het betreffende product. Voor het verzenden van bestelde zaken zal ALBEPRO verzendkosten in rekening brengen. De hoogte van deze verzendkosten kan verschillen, indien het totale pakketgewicht dusdanig is dat er extra verzendkosten moeten worden gerekend. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ALBEPRO bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien levering per brievenbus post geschied en/of de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van ALBEPRO zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ALBEPRO geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door ALBEPRO opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat het verschuldigde factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van ALBEPRO, en nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ALBEPRO zijn, waarna ALBEPRO zal trachten om binnen 2 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ALBEPRO (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 3-5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding/Retourneren

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ALBEPRO, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Met uitzondering van gebruikte goederen (marge producten),  halfgeleider materialen, electronische componenten zoals IC's, weerstanden, condensatoren, transistors, LED's, potentiometers, elementen en naalden, mechanische en elektronische onderdelen van Technics deze worden na aankoop niet retour genomen. 

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ALBEPRO heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering melding te maken bij ALBEPRO. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend! Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ALBEPRO na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag minus de door ALBEPRO berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Alleen onbeschadigde producten in ongeopende, onbeschadigde verpakking worden geaccepteerd. Stuur je bestelling voldoende gefrankeerd o.v.v. je naam, bestelnummer en de vermelding ‘retour’ naar:

ALBEPRO
Marshallstraat 18 G
5705 CN  HELMOND
NETHERLANDS

6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

6.3 Onverminderd de rechten van ALBEPRO op basis van de wet is ALBEPRO gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ALBEPRO omstandigheden ter kennis komen die ALBEPRO goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ALBEPRO bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ALBEPRO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ALBEPRO bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Op alle producten geldt: tussentijdse prijswijzigingen, typefouten en drukfouten voorbehouden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ALBEPRO geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ALBEPRO en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ALBEPRO de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ALBEPRO niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 7.4 Indien ALBEPRO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 ALBEPRO biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 ALBEPRO is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ALBEPRO) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan ALBEPRO. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan ALBEPRO schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door ALBEPRO gegrond worden bevonden, zal ALBEPRO naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ALBEPRO en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ALBEPRO tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ALBEPRO gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ALBEPRO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 ALBEPRO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ALBEPRO in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ALBEPRO en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking of in de installatie/gebruikershandleiding zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels IDEAL, PAYPAL of middels overschrijving plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Reparaties en onderhoud services dienen te worden voldaan binnen 5 dagen na gereedmelding middels bankoverschrijving. Mocht u binnen deze termijn ons kunnen bezoeken, dan is betaling middels pin of contant ook mogelijk.

9.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van ALBEPRO en de verplichtingen van de afnemer jegens ALBEPRO onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Indien ALBEPRO haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.6 Indien ALBEPRO kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door ALBEPRO aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ALBEPRO zolang de afnemer de vorderingen van ALBEPRO uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ALBEPRO wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door ALBEPRO geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ALBEPRO of een door ALBEPRO aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ALBEPRO haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ALBEPRO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ALBEPRO.

Artikel 11. Privacy

11.1 ALBEPRO respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ALBEPRO niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ALBEPRO kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ALBEPRO (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ALBEPRO. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. ALBEPRO is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van ALBEPRO, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. ALBEPRO is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 ALBEPRO verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ALBEPRO geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst door de website die je op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat jouw browser meteen wordt herkend.

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als je bij ons terugkomt. Door cookies zien we ook hoe je onze webshop gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren.

Het gebruik van cookies door ALBEPRO:

ALBEPRO gebruikt twee soorten cookies, die hieronder worden beschreven.

1. Cookies voor functionele doeleinden: om het navigeren en het bestellen op de webshop van ALBEPRO te vergemakkelijken of om instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de ALBEPRO webshop te onthouden.

Voorbeeld: je legt een product in het winkelmandje en rekent niet af. Door het cookie zit het product bij het volgende bezoek aan onze webshop nog steeds in het winkelmandje.

2. Cookies voor analytische doeleinden: met deze cookies bekijken we hoe je de ALBEPRO webshop gebruikt, en waar je vandaan komt. Deze informatie gebruiken we voornamelijk om het gebruiksgemak van onze webshop te verbeteren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat ALBEPRO weet welke elementen van haar webshop populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kan je geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kan de webshop niet meer volledig en goed functioneren. Daarnaast heeft het weigeren en verwijderen van cookies alleen effect op de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door ALBEPRO geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij ALBEPRO en/of haar leveranciers.

13.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ALBEPRO is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Geschillen

15.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@albepro.nl Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.