De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ALBEPRO, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Met uitzondering van gebruikte goederen (marge producten),  halfgeleider materialen, electronische componenten zoals IC's, weerstanden, condensatoren, transistors, LED's- en potentiometers deze worden na aankoop niet retour genomen.

Genoemde termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ALBEPRO heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering melding te maken bij ALBEPRO. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend! Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ALBEPRO na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen 

Na ontvangst van het retour-product en controle wordt het aankoopbedrag minus de verzendkosten overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer.
Alleen onbeschadigde producten in ongeopende, onbeschadigde verpakking worden geaccepteerd. Stuur je bestelling voldoende gefrankeerd o.v.v. je naam, bestelnummer en de vermelding ‘retour’ naar:

ALBEPRO
Marshallstraat 18 G
5705 CN  HELMOND
NETHERLANDS